بایگانی‌ماهانه: مهر ۱۳۹۲

سخن بزرگان

من جبرگرایی هستم که وادار شدم به گونه ای رفتار کنم که انگار اختیار وجود دارد، زیرا اگر می خواهم...