بایگانی‌ماهانه: آذر ۱۳۹۲

سخن روز

در جهانی با نیروهای فیزیکی کور … برخی افراد آسیب می بینند و برخی دیگر شانس می آورند و شما...