بایگانی‌ماهانه: تیر ۱۳۹۳

سخن روز

من با نگاه به تصاویر تلسکوپ فضایی هابل به یک تجربه معنوی دست می یابم و کهکشان هایی را می...