بایگانی‌ماهانه: آبان ۱۳۹۳

سخن روز

به هنگامی که بطور ایده آل حقایق می باید به عنوان مدرکی ایفای نقش کنند که ما باورهایمان را بر...