بایگانی‌ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۴

سـخن روز

سوال لری کینگ از استیون هاوکینگ: لری کینگ: چه چیزی به شما نیروی پیشروی می بخشد؟ همه ما از شرایط...