دسته: تصویر نجومی روز

تصویر نجومی روز: لحظۀ پرتاب موشک فالکون

بیگ بنگ: پرندگان تا این ارتفاع پرواز نمی کنند، هواپیماها نیز با این سرعت حرکت نمی کنند. هیچ گونه ای به غیر از انسان نمی تواند از آنچه که در حال اتفاق افتادن است،...

تصویر نجومی روز: سحابی خرطوم فیل در قیفاووس

بیگ بنگ:”سحابی خرطوم فیل” به مانند تصویری در داستان های کهکشانی در قیفاووس به دور ِ سحابی نشری و خوشۀ ستارگان جوان IC 1396 می چرخد. خرطوم فیل کیهانی که vdB 142 نیز نامیده...