دسته: سخن اندیشمندان

ســخن روز

« هدف از فیزیک‌دان بودن این نیست که بیاموزیم چگونه چیزها را محاسبه کنیم، بلکه هدف این است که اصولی...

سخن اندیشمندان

بیگ بنگ: « دنیای متمدن نابود می‌شود»این عبارت، احتمالاً نخستین چیزی نیست که دوست دارید وقتی کتابی را برای خواندن...

سخن اندیشمندان

فیزیک عشق‌بازی با جان جهان است. فیزیک فرصت شناورشدن در ژرفای ذرات تا کرانه‌های ناپیدای کرات است، لذت این سفر...

سخن بزرگان

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهایی را بدست می آورید که تا به حال کسب کرده اید. –...