سخن روز

einstein2

بعضي از فيزيك‌دانان از جمله خود من، نمي‌توانند بپذيرند كه بايد براي هميشه از انديشه نمايش مستقيم واقعيت فيزيكي در فضا و زمان دست شست و يا بايد تسليم اين نظر شد كه رويدادهاي طبيعت به بازي‌هاي احتمال مي‌مانند.

آلبرت اينشيتن