کشف سه ابر زمین در ناحیه قابل سکونت!

دانشمندان از شناسایی منظومه ستاره ای با هفت سیاره خبر دادند که دارای سه ابرزمین میباشد و احتمال پشتیبانی از حیات را دارند.

پیش از این تصور می شد این ستاره که Gliese 667C نام دارد سه سیاره داشته باشد که یکی از آنها در فاصله ” منطقه قابل سکونت” قرار دارد. دما در این سیاره به گونه ای است که می تواند از وجود آب سطحی مایع حمایت کند. این سیاره و دو خواهر جدید کشف شده اش بزرگ تر از زمین اما کوچکتر از نپتون هستند.

ستاره شناسان سه سیاره با توان زیست پذیری به دور ستاره ی Gliese 667C یافته اند، ستاره ای به فاصله ی ۲۲ سال نوری از زمین در صورت فلکی عقرب که به گفته ی پژوهشگران، دستکم شش یا هفت سیاره به دورش در گردشند. Gliese 667C خود عضو یک سامانه ی سه ستاره ای است، بنابراین این سیاره ها می توانند سه ستاره را در آسمان روز خود ببینند.

article-2348195-1A806227000005DC-195_634x348

تصویری هنری از چرخش ابر زمین Gliese 667Cb به دور ستاره Gliese 667C

این نخستین بار است که سه سیاره ی کم جرم در منطقه ی زیست پذیر یک منظومه ی ستاره ای یافته می شود، و بعید است ستاره شناسان سیاره ی دیگری اطراف Gliese 667C بیابند. این ستاره در فاصله نزدیکی به اندازه ی 207 تریلیون کیلومتری از ما قرار دارد؛این یعنی فقط 22 سال نوری از زمین فاصله دارد. این ستاره از نظر اندازه تقریبا یک سوم خورشید ماست و کم نورترین ستاره از یک منظومه ستاره ای سه گانه محسوب می شود.

alien-planets-gliese-667c-solar-system

این نمودار نشان دهنده  منظومه ستاره ای و سیارات در حال چرخش به دور ستاره Gliese 667C را نشان می دهد. در ناحیه سبز رنگ سه سیاره  ابر زمین که می توانند از حیات پشتبانی کنند نشان داده شده است، در این منطقه آب مایع می تواند وجود داشته باشد، و این نکته آنها را نامزد احتمالی برای حیات بیگانه کرده است. سه سیاره در منطقه قابل سکونت Gliese 667C که C و F و E نامیده می شود. سیاره C برابر با 1.8 برابر شعاع زمین است و به دور ستاره خود را در 28 روز زمینی می چرخد. سیاره F که 1.5 برابر شعاع زمین و در 39 روز زمینی به دور ستاره اش می چرخد. سیاره E هم برابر 1.5 برابر شعاع زمین و در 62 روز به دور ستاره اش می چرخد.

علاوه بر سه سیاره ابر زمین در مدار این ستاره، دو سیاره دیگر احتمالا در حاشیه منطقه قابل سکونت آن قرار داشته و ممکن است از حیات برخوردار باشند. نتیجه این تحقیقات در مجله Astronomy & Astrophysics منتشر شده است.

Read More : http://www.space.com/21706-habitable-alien-planets-gliese-667c.html

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2348195/Super-Earths-harbour-life-discovered-solar-22-light-years-away-youd-bonus-triple-sunset.html

http://www.space.com/21712-habitable-alien-planets-gliese-667c-infographic.html