برچسب گذاری توسط: ابر مولکولی

شکوه غبار ستاره‌ای

بیگ بنگ: این ترکیب‌بندی در غبار ستاره بیش از ۸ درجه از آسمان شمالی را در بر می گیرد. این چشم انداز موزاییکی در غرب خوشۀ ستاره‌ای پروین به سمت صورت فلکی برج حمل...