20 اسفند 1394 0

کشف امواج رادیویی تکرار شوندۀ مرموز

بیگ بنگ: برای نخستین بار اخترشناسان انفجارهای رادیویی کوچکی را کشف کردند که از یک جرم بسیار قوی بیرون از کهکشان منتشر می شود. به گفته ی محققان احتمالا این امواج از یک ستاره ی نوترونی، ساتع می شود.