11 مهر 1398 0

دانشمندان از حل معمای اندازه پروتون خبر دادند

بیگ بنگ: بر اساس نتایج یکی از آزمایش‌های حساس فیزیک که 8 سال به طول انجامید، احتمالا بزرگی پروتون‌ها با تصورات قبلی ما فرق داشته باشد. به گفته دانشمندان اندازه‌گیری‌های اولیه از اندازۀ پروتون تا 5 درصد تفاوت را نشان میدهد. این شاید تصحیح چندان قابل توجهی به نظر نیاید، اما برای فیزیکدانان معمای پروتون…