25 مرداد 1396 0

بارش برساوشی لب دریا

بیگ بنگ: پس از طلوع ماه در 12 آگوست، این ذرات و غبار کیهانی، لب دریا احساس شد و درخشش لحظه ای بارش شهابی برساوشی سالیانه مشاهده شد.