12 فروردین 1396 1

تحلیل موسیقی با فیزیک کوانتومی

بیگ بنگ: محققان در دانشگاه کوئین ماری لندن(QMUL) رویکرد جدیدی نسبت به تحلیل فن تحریر در موسیقی مطرح کرده اند. واژه تحریر به افت و خیز صدا در حین آواز یا نواختن ساز گفته می شود. هدف از تحریر افزودن، رسا بودن و تسهیل صدا؛ به ویژه در صنعت اُپراست. تحریر به جا و به…