26 شهریور 1393 4

دود ِشوفاژ !

بیگ بنگ: يادش به خير آن زماني كه بيشتر خانه ها با بخاري نفتي و يا چوبي گرم مي شد. هميشه در اطراف دود كش ، سياهي دود بر ديوارها خودنمايي مي كرد. امروزه در بيشتر آپارتمانها از شوفاژ استفاده مي شود. در اين سيستم، گرما در بيرون ازخانه توليد شده و توسط لوله ها…