1 بهمن 1391 0

جهان بين بودن و نبودن

ميچيو كاكو: من گاهي در دانشگاه، از دانشجويان خود در دوره دكترا، پرسشهاي ساده يي مي پرسم: مثلا اينكه چقدر احتمال دارد ناگهان محو شده و سپس دوباره در طرف ديگر ديوار ظاهر شوند. براساس نظريه كوانتوم، احتمال كوچك ولي در عين حال قابل محاسبه اي وجود دارد كه اين اتفاق بيفتد. يا مثلا احتمال…