29 آبان 1396 1

روانشناسان 27 دستۀ مختلف از احساس را شناسایی کردند

بیگ بنگ: محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با استفاده از مدل های آماری پیچیده به منظور تجزیه و تحلیل واکنش افراد به ویدئوهای کوتاه تحریک کننده احساسات، موفق به شناسایی 27 حالت احساسی شده و یک نقشه برهم کنشی برای نشان دادن چگونگی پیوند آنها ایجاد کردند.