19 خرداد 1398 0

خیره به مریخ در ساحل

بیگ بنگ: در این نما از تابستان سال گذشته، سیارۀ مریخ به روشنایی می درخشد. این چراغ آسمانی و ستارگان راه شیری به راحتی توجۀ سگ و صاحبش را به خود جلب کرده‌ است.