برچسب گذاری توسط: دكتر میچیو كاكو

آیا نظریه جهان هاى موازى پدیدۀ دژاوو را توضیح می دهد؟

بیگ بنگ: آیا شما تا کنون پدیده ی دژاوو(Deja vu ) را تجربه کرده اید؟ هنگامى که احساس مى کنید شرایطى که در حال حاضر در آن قرار دارید را قبلا تجربه کرده یا...