13 آبان 1393 8

سخن روز

مطمئناً معقول است كه غرايب كوانتومي را ناشي از توصيف ناقص بدانيم تا ويژگي‌هاي درك‌ نكردني جهان. مسلماً‌ معقول‌تر است كه فرض كنيم نظريه‌ي ما ناقص است تا آنكه استدلال كنيم كه واقعيت عجيب و غريب است. ما بايد مكانيك كوانتومي را به عنوان كامل‌ترين نظريه‌ي موجود تلقي كنيم و در عين حال بكوشيم كه…