12 خرداد 1400 0

رد ماهواره‌ها در مقابل سحابی شکارچی

بیگ بنگ: این خطوط در “سحابی شکارچی” چه هستند؟ بیشتر آنها انعکاس نور خورشید در ماهواره‌ها هستند. تعداد روزافزون ماهواره‌های ارتباطی از جمله ماهواره‌های استارلینک که با چشم غیرمسلح به صورت یک سری نقاط پی در پی دیده می‌شوند، باعث نگرانی بسیاری از اخترشناسان شده‌اند. زیرا موجب «آلودگی نوری» می‌شوند.