4 فروردین 1396 0

دنباله دار، سحابی جغد و کهکشان

بیگ بنگ: در این عکس تلسکوپی که در 21 مارس ثبت شده، گویی دنباله دارِ 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak در مسیر کهکشان مسیه 108 قرار گرفته است، این دنباله دار دارای یک میدان دید به وسعت 1 درجه در آسمان است.