2 اسفند 1391 2

سخنان بزرگان علم

آلبرت اينشتين: احساسات شديد من در مورد عدالت اجتماعى و مسئوليت اجتماعى هميشه به نحو عجيبى در تقابل با فقدان نياز براى ارتباط مستقيم با انسان هاى ديگر و جوامع انسانى است. من حقيقتاً «مسافر تنها» هستم و هيچ گاه با تمام قلبم به کشورم، خانه ام، دوستانم و حتى خانواده درجه يک خودم، تعلق…