31 خرداد 1398 2

محققان از آمریکیوم برق تولید کردند

بیگ بنگ: محققان انگلیسی عنصر آمریکیوم را از انباشت ِ پلتونیوم استخراج کردند و از گرمای ناشی از این عنصر ِ رادیواکتیو برای تولید جریان الکتریکی استفاده نمودند که می تواند یک لامپ کوچک را روشن کند.