29 اسفند 1399 0

شفق قطبی به شکل پرچم

بیگ بنگ: این شفق قطبی به طور لحظه‌ای شبیه یک پرچمِ برافراشتۀ 50 کیلومتری ظاهر شد. در اواسط مارس 2015، یک فوران جرم پرانرژی از تاج خورشیدی از طریق یک کانال مغناطیسی شفاف به سمت زمین حرکت کرد و یکی از شدیدترین طوفان‌های ژئومغناطیسیِ سال‌های اخیر را به وجود آورد.

19 آذر 1396 0

شفق قطبی سبز بر فراز نروژ

بیگ بنگ: دستور برنامه این بود “اگر کسی شفق قطبی دید دستش را بالا بیاورد” با این دستورالعمل دو شب با آسمانی ابری سپری شد. در شب سوم، آسمان نه تنها صاف شد، بلکه با نور شفق قطبی درخشان گردید. ناظران دستانشان را بالا بردند، صبر کردند و این تجربه را کسب کردند و این…