9 مرداد 1396 2

چشم انداز ايلان ماسک درباره توسعه سفرهای فضایی

بیگ بنگ: مقاله ای تحت عنوان ” تبدیل انسان به یک گونه چند سیاره ای ” به ارائه چشم اندازهای ايلان ماسک درباره سفرهای آتی انسان به مریخ و سایر سیاره ها در منظومه شمسی پرداخته و موارد لازم جهت ساخت یک شهر در سیاره سرخ را شرح می دهد.