9 اسفند 1393 1

از مکتب ملطی تا مکتب کپنهاگ – قسمت اول

بیگ بنگ: یک مکتب، گرد استادی تشکیل می یابد که شاگردانی را به سوی خود بکشاند. دانش در موضوعی انباشته می شود و انتقال می یابد، پژوهش ها در شیوه ی فکری و در قالب فلسفه ای که از خصوصیات مکتب است، ادامه می یابد. مکتب وقتی که استاد و نیز شاگردانش شناخت های تازه…