7 تیر 1394 0

با گرم شدن کرۀ زمین توفندهای اقیانوس آرام شدت می یابند!

بیگ بنگ: در نواحی گرمسیری سرتاسر جهان طوفان های عظیمی بر روی آب های گرم اقیانوسی شکل می گیرند. این هیولا های پرپیچ و تاب نام های متفاوتی دارند. در مناطق وابسته به اقیانوس اطلس با نام توفند1 شناخته می شوند و در مناطق وابسته به اقیانوس آرام تیفون2 یا چرخند حارّه ای3 نامیده می…