24 فروردین 1396 0

قمرها و مشتری

بیگ بنگ: در دهم آوریل 2017، تصویری از ماه ِ کامل و مشتری این میدان دیدِ تله فوتو را ایجاد کردند. هر دو در حالت مقابله بودند، یعنی مخالف با جهت خورشید در آسمان شبِ زمین دیده می شدند.