9 شهریور 1398 0

بررسی یک موجود ِ دوره کامبرین

بیگ بنگ: گونه جدیدی از یک شکارچی دریایی در پارک ملی کوتنای کانادا شناسایی شده که تقریبا 506 میلیون سال پیش در دورۀ کامبرین زندگی می‌کرد. فسیل‌های این جاندار به خوبی در این پارک حفظ شده بود.