25 فروردین 1396 3

سایۀ زمین بر فراز دماوند

بیگ بنگ: این پانورامای زیبا آسمان شفاف بر فراز کوه دماوند را به تصویر کشیده که سایۀ سیاره زمین را در بالای آن نشان می دهد. این منظرۀ گرگ و میش و وسوسه انگیز از هشت فریم تشکیل شده که هر کدام از فاصله ی 4000 متری بالای سطح دریا در غروبِ 6 آوریل 2017…