4 مهر 1399 2

ماه بر فراز آندرومدا

بیگ بنگ: کهکشان مارپیچی بزرگ آندرومدا (که به M31 نیز معروف است) با فاصلۀ 2.5 میلیون سال نوری نزدیکترین کهکشان ِ مارپیچی بزرگ به کهکشان راه شیری است.