برچسب گذاری توسط: مدار زمین ثابت

مدار زمین‌آهنگ یا ژئوسنکرون چیست؟

بیگ بنگ: مدار زمین-آهنگ (ژئوسنکرون) یک مدار بلند پیرامون زمین است که به ماهواره ها اجازه می دهد خود را با چرخش زمین همگام و هماهنگ کنند. یکی از مدارهای زمین‌آهنگ که در بلندای...