3 اردیبهشت 1394 0

معرفی کتاب: سه دقیقه اول

بیگ بنگ: سه دقیقه اول كتابی است درباره كیهان‌شناسی، به ویژه دربارۀ تاریخچۀ عالم آغازین، با روایتی مبتنی بر فیزیك و اختر فیزیك امروزین، این داستانی از بیگ بنگ عالم است، عالم یا جهان در حال انبساط با همۀ افت و خیزهایش.