25 آذر 1396 8

کبوترها مفاهیم انتزاعی فضا و زمان را تشخیص می‌دهند

بیگ بنگ: بر طبق مقاله جدید، کبوترها می‌توانند مفاهیم انتزاعی فضا و زمان را تشخیص بدهند و ظاهرا برای این کار از یک ناحیه متفاوت از مغزشان استفاده می‌کنند که با انسان‌ها و نخستی‌ها(Primates) فرق دارد. این یافته به بینش جامعه علمی می افزاید چرا که مشخص شده، گونه‌های جانوری مرتبه پایین قادر به تصمیم‌گیری…