22 خرداد 1395 15

آيا نظريه جهان هاى موازى پديدۀ دژاوو را توضيح می دهد؟

بیگ بنگ: آيا شما تا کنون پديده ی دژاوو(Deja vu ) را تجربه كرده ايد؟ هنگامى كه احساس مى كنيد شرايطى كه در حال حاضر در آن قرار داريد را قبلا تجربه كرده يا ديده ايد در واقع شما دژاوو را تجربه مى كنيد. دژاوو يك عبارت فرانسوى به معناى “قبلا ديده شده” است.

23 فروردین 1395 15

نظر میچیو کاکو در مورد مسافر زمان در سکانسی از فیلم چارلی چاپلین

بیگ بنگ: میچیو کاکو: اخیراً تماسهایی از طرف رسانه ها دریافت کردم که در آنها از من دربارۀ فیلم سال 1928 چارلی چاپلین که در آن شخصی نشان داده شده که با موبایل در حال صحبت کردن است سوال شده. چه چیزی میتواند باشد؟ آیا این فرد مسافر زمان است؟ اجازه دهید اظهار نظرهای مختصری…