20 شهریور 1400 4

آیا ما در یک چندجهانی زندگی می‌کنیم؟

 بیگ بنگ: تا جاییکه فعلا از جهانمان می‌دانیم، یک حباب در حال انبساط از فضا-زمان وجود دارد که حاوی تریلیون‌ها کهکشان است. اگر جهان‌های دیگری نیز وجود داشته باشند، ما در حال حاضر هیچ شواهد قانع‌کننده‌ای برای اثبات آنها نداریم.

1 آذر 1393 4

احساس يا درك واقعيت؟

بیگ بنگ: گاهي جملاتي ادبي يا نسبتا علمي مي شنويم يا مي خوانيم كه با احساسات ما جور در مي آيد ، اما واقعيت علمي و عقلاني آن چيز ديگري است! در زير به چند مثال اشاره مي كنيم.

23 شهریور 1393 8

دقت و صحت

بیگ بنگ: اين دو كلمه يعني دقت (Precision) كه در معناي علمي همان تكرار پذيري (reproducibility) است و صحت (Accuracy) در بسياري از علوم كاربرد دارند و به همين خاطر برداشتها ي درست از مفهوم آنها براي بسياري سودمند خواهند بود.