29 مهر 1398 1

گذر عطارد از مقابل خورشید

بیگ بنگ: آن نقطۀ سیاه کوچک که از مقابل خورشید گذر می کند، چیست؟ عطارد. احتمالأ واضح‌ترین نما از عبور عطارد از جلوی خورشید در می 2016 از مدار زمین به ثبت رسیده است.