3 شهریور 1395 1

کشف ِ نحوۀ تاثیر گذاری ذهن بر بدن

بیگ بنگ: عصب شناسان دانشگاه پيتزبورگ یک سری شبکه های عصبی شناسایی کرده اند که نشان از ارتباط پوسته مغزی با لایه های غده فوق کلیوی دارد. این لایه ها مسئولیت واکنش سریع بدن در مقابل شرایط تنش زا را بر عهده دارند. این یافته ها مؤید مبنای عصبی ارتباط ذهن و بدن می باشند….