17 آبان 1396 0

کشت بومی غلات کهن تر می باشد

بیگ بنگ: بر اساس یک مقاله جدید، مردم عهد باستان تکامل محصولات باغی را در 30 هزار سال قبل دچار تحول کردند؛ یعنی تقریبا 10 هزار سال زودتر از میزان تخمینی پیشین.