28 مرداد 1399 1

رد شهابی بر رخ ستارگان راه شیری

بیگ بنگ: چرا رد این شهاب‌ها خمیده به نظر می‌رسند؟ اثر قوس فقط به این دلیل به وجود آمده که این تصویر کل آسمان را در یک مستطیل فشرده، نشان داده است. شهاب‌ها متعلق به بارش شهابی برساوشی هستند که هفتۀ گذشته به اوج خود رسید.