9 اسفند 1396 3

ثبت انفجار یک ستاره

بیگ بنگ: این نقطه از کجا آمده است؟ ستاره‌شناس آماتور ویکتور بوزو در سال 2016 در حال تست ِ یک دوربین جدید در تلسکوپش بود که یک نقطۀ عجیب نورانی ناگهان ظاهر شد و باقی ماند. پس از گزارش این مشاهدۀ غیرعادی، مشخص شد که این نقطه ناشی از یک ابرنواختر بود که مرئی شده…