23 دی 1393 1

تاریخچۀ خشونت آمیز کهکشان آندرومدا

بیگ بنگ: گروهی از محققین برای درک کهکشان آندرومدا و چگونگی ساختار ستاره های تشکیل دهنده آن با بررسی بزرگترین تصویر ثبت شده از این همسایه ی کیهانی موفق شدند، تاریخچۀ خشونت‌ آمیز آن را فاش کنند.

24 مهر 1392 1

ادوین هابل – کاشف انبساط کیهان

ادوین هابل ( 1 ) ، به تنهایی کیهان شناسی رصدی مدرن را پیش برد. شاید بتوان گفت او بزرگترین ستاره شناس قرن بیستم بود. هابل، پسری روستایی ، محجوب ، با آرزوهای بزرگ و متولد جنگل های مارشفیلد بود. پدر هابل که حقوقدان و کارمند بیمه بود، او را وادار کرد تا شغلی در…