30 مهر 1398 3

بازتاب نور ستارگان در بزرگترین آینۀ جهان

بیگ بنگ: چه چیزی در بزرگترین آینۀ جهان بازتاب شده است؟ ستارگان، کهکشان‌ها و یک سیاره. بسیاری از این ستارگان در سراسر تصویر به کمان بزرگ راه شیری تعلق دارند. این کمان صفحۀ مرکزی کهکشان راه شیری ما است.