برچسب گذاری توسط: گاز و غبار کیهانی

تصویر نجومی روز: سحابی خرطوم فیل در قیفاووس

بیگ بنگ:”سحابی خرطوم فیل” به مانند تصویری در داستان های کهکشانی در قیفاووس به دور ِ سحابی نشری و خوشۀ ستارگان جوان IC 1396 می چرخد. خرطوم فیل کیهانی که vdB 142 نیز نامیده...

سفری به “سحابی مخروطی”

بیگ بنگ: در این تصویر توده ای عظیم و به هم پیچیده از گاز و غبار کیهانی مشاهده می شود که زایشگاهی برای ستارگان سحابی  ۲۲۶۴ NGC و مخروطی بشمار می رود.