3 اسفند 1396 2

گیاهان گل‌دار بین 149 تا 256 میلیون سال پیش به وجود آمدند

بیگ بنگ: طق تحقیقات جدید، نهاندانگان (گیاهان گلدار) نه آنچنان که مطالعات مولکولی پیشین ادعا دارند، قدمت دارند و نه آنچنان که تفسیر بی‌شائبه رکورد فسیل آنها نشان می‌دهد، تازه هستند. بلکه گیاهان گلدار به احتمال زیاد بین 149 میلیون سال قبل (دوران ژوراسیک) و 256 میلیون سال قبل (دوران پرمین) به وجود آمده‌اند.