17 فروردین 1394 2

معرفي كتاب: علم در ادبيات علمي تخيلي

بیگ بنگ: كتاب علم در ادبيات علمي تخيلي مرجع راهنماي غايي ابداعات و اكتشافاتي است كه ابتدا در ادبيات علمي تخيلي نمايان شدند و بعدها توسط جامعه‌ي علمي شناخته شده و مورد پيگيري قرار گرفتند. از پادگرانش گرفته تا جهان‌هاي موازي، از ماهواره‌ها تا بينايي با استفاده از پرتو ايكس.