۲۱ اسفند ۱۳۹۲ 8

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت پانزدهم

پارادوکس‌های کوانتومی بیگ بنگ: آزمایش ذهنی شرودینگر با شیئی کوانتومی شروع می‌شود که در حالت برهم‌نهی قرار دارد. اینکه آن حالت از چه نوعی است، نیز اهمیتی ندارد. می‌تواند هر انتخاب دودویی باشد: می‌تواند اتمی با اسپین بالا/اسپین پایین بوده یا فوتونی باشد که در آن واحد قطبش‌های عمودی و افقی داشته باشد. خلاصه هر…