14 مهر 1393 2

گلوله چقدر در آب نفوذ مي كند؟

بیگ بنگ: فيلمها در كل به دنبال تحريك احساسات و تخيلاتند تا بتوانند فروش مناسبي در گيشه داشته باشند و براي اين منظور گاهي تا مرز دروغ و شايعه پراكني پيش مي روند. اوج اين مطلب را مي توان در فيلمهای باليوود مشاهده كرد.