24 بهمن 1394 1

وداع زودهنگام با کاوشگر فیلای

بیگ بنگ: آژانس فضایی اروپا اعلام کرد که از ارتباط مجدد با کاوشگر فیلای قطع امید کرده است. مرکز هوافضای آلمان که هدایت این پروژۀ مشترک را بر عهده دارد می گوید فیلای اکنون از گرد و غبار پوشیده شده و سردتر از آن است که بتواند دوباره به کار بیفتد.

4 تیر 1393 2

ضعیف شدن میدان معناطیسی زمین!

بیگ بنگ: وجود و بقای حیات روی زمین وابسه به وجود و بقای میدان مغناطیسی زمین است. اگر میدان مغناطیسی نبود نه تنها ذرات بادهای خورشیدی سطح زمین را از موجودات زنده پاک می کردند. بلکه جو زمین نیز توسط توفان های خورشیدی به باد می رفت. سیاره مریخ نمونه ای از زمین بدون میدان…